GDPR, osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním

  1. Správce osobních údajů, společnost VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., se sídlem Luční 858 , 691 03 Rakvice, IČO: 26312999, zapsaná u Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 3866.,, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
   • fungování webových stránek.
  2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

  3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., se sídlem Luční 858 , 691 03 Rakvice, (e-mail: ). Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

  4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

  5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

  6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.

  7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
  9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
   • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
   • vykonat své právo na přenositelnost údajů,
   • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
   • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

  10. Správce zpracovává následující soubory cookies:
Typ Vydavatel/ Název cookie Expirace
Esenciální basketID_oF15Kl1p_cs-CZ persistent
Esenciální ASP.NET_SessionId session
Esenciální .ASPXAUTH persistent
Esenciální ageConfirm persistent
Analytical Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
persistent
6 měsíců
persistent
6 měsíců
persistent
persistent
session
Tracking Sklik 30 dní max 540 dní
Tracking AdWords 90 dní

 

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ, A.S. se sídlem v Rakvicích, Luční 858, IČ: 26312999 zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 3866 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
   • jméno a příjmení
   • telefonní číslo
   • E-mailová adresa
   • IP adresa
  2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:
   • vyřízení objednávky
   • vyřízení reklamace
   • zodpovězení vašich dotazů na naše kontaktní centrum

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním (e-mailu: ) nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
  VINSELEKT MICHLOVSKÝ, A.S.
  Luční 858, 691 03 Rakvice
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru webProgress, s.r.o.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.